Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Informujemy, iż zakończyliśmy prace finalizujące inwentaryzację Cmentarza Parafialnego w Krzęcinie. Osoby, które nie złożyły OBOWIĄZKOWYCH informacji: dane aktualnego opiekuna grobu (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu), umiejscowienie grobu (kwatera, rząd, grób) oraz wykaz osób spoczywających w grobie – zobowiązane są DO NIEZWŁOCZNEGO zadośćuczynienia. Można tego dokonać: 

 • mailowo na adres cmentarz@parafiakrzecin.pl,

 • na kopercie / karteczce do skarbony w kościele

 • lub w kancelarii parafialnej – w dni powszednie po wieczornej Mszy Świętej.

Przypominamy także o konieczności prolongaty opłat dzierżawczych (które wynoszą 60 PLN na rok w przypadku grobu ziemnego i 100 PLN na rok w przypadku piwniczki) na dany rok.  

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską. Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.

§1

Katolicki Cmentarz Parafialny, zwany dalej Cmentarzem, jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie (ul. Św. Floriana 62, 32-051 Krzęcin), zwanej dalej Parafią.

§2

 1. Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii, zwany dalej Zarządcą.
 2. Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej w godzinach jej urzędowania.

§3

 1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 2. Nieczystości muszą być składane selektywnie do pojemników w wyznaczonym do tego miejscu. Zabrania się składowania śmieci pochodzących spoza cmentarza.
 3. Zarządca Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń. Indywidualne ubezpieczenie grobu spoczywa na dysponencie grobu.
 4. Cmentarz wyposażony jest w punkt czerpania wody. Woda z ujęć na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do celów gospodarczych.

§4

Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać umieszczoną w czytelnym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.

§5

 1. Wszelkie prace ziemne, murarskie, budowlane, remontowe i kamieniarskie wymagają uzyskania zgody Zarządcy Cmentarza oraz uiszczenia tzw. opłaty wjazdowej zgodnie z Wykazem Opłat Cmentarnych, będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu, który jest do wglądu u Zarządcy Cmentarza.
 2. Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 3. Prace remontowe i budowlane bez zezwolenia uważane będą za nielegalne i traktowane, jako wtargnięcie na teren cmentarza oraz karane grzywną lub zgłoszeniem na policję.
 4. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac oraz do wywożenia ziemi, elementów starych nagrobków i gruzu we własnym zakresie, poza teren cmentarza oraz posprzątania miejsca, w którym prace były wykonywane.
 5. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach budowlanych do pojemników ustawionych na Cmentarzu.
 6. Zarządca Cmentarza ma prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz przewożonych i przenoszonych materiałów w ramach terenu cmentarnego.
 7. Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

§6

Na Cmentarzu zabrania się:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 2. zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, ustawiania ławek, płotów itp.,
 3. przemieszczania nagrobków,
 4. prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej,
 5. prowadzenia jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych,
 6. sadzenia i usuwania drzew i krzewów bez zezwolenia,
 7. wjazdu pojazdami mechanicznymi,
 8. wprowadzania zwierząt,
 9. palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających.

§7

Zarządca Cmentarza przyjmuje ofiary za:

 1. przydzielenie miejsca pod grób,
 2. przedłużenie opłaty dzierżawnej za grób,
 3. zezwolenie na wykonywanie prac remontowych i budowlanych.

§8

Wszelkie ofiary przyjmowane są w imieniu i na rzecz Zarządcy Cmentarza, czyli Proboszcza Parafii i są przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarza.

§9

 1. Przez złożenie ofiary za przydzielenie miejsca lub przedłużenie okresu dzierżawy, nie nabywa się prawa własności danego miejsca, lecz staje się jedynie dysponentem danego miejsca.
 2. Jeżeli dysponent grobu nie dokona dalszego przedłużenia dzierżawy przez złożenie ofiary, Zarządca Cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 3. Po wygaśnięciu ofiary, miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarza. Zarządca Cmentarza nie ma obowiązku szukania i powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia dzierżawy.
 4. Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu będą chowane w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione.

§10

 1. Dysponentem nowego grobu jest osoba, która uiściła ofiarę.
 2. Dysponentem istniejącego już grobu jest osoba, która uiściła ofiarę przedłużającą dzierżawę.
 3. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona z Zarządcą Cmentarza.
 4. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu lub placu, Zarządca Cmentarza podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu lub placu.

§11

Ewentualne skargi i wnioski należy kierować bezpośrednio do Zarządcy Cmentarza, czyli Proboszcza Parafii.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.


Załącznik nr 1 do REGULAMINU

OPŁATY CMENTARNE

 1. Piwnica                                             100 zł / rok
 2. Grób                                                 60 zł / rok
 3. OPŁATA WJAZDOWA NA TEREN CMENTARZA (związana z budową nagrobków)                      300 zł