Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Sakrament Bierzmowania

Pytania:

1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?
To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie św. i Tradycji. 

2. Co to jest Pismo Święte?
Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi. 

3. Kto jest autorem Pisma Świętego?
Pierwszorzędnym autorem Pisma Św. jest Duch Święty, a drugorzędnym – ludzie natchnieni przez Ducha. 

4. Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?
Pismo Święte składa się z 73 ksiąg. W tym Stary Testament ma 46 ksiąg, a Nowy Testament 27. 

5. Podział Pisma Świętego?
Pismo św. dzieli się na Księgi Starego i Nowego Testamentu. 

6. Co jest przewodnią myślą Pisma Świętego?
Przewodnią myślą Pisma Świętego jest Boty plan zbawienia ludzkości. 

7. Jak inaczej nazywamy Ewangelię?
Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego. 

8. Ile mamy Ewangelii i kto je napisał?
Mamy jedną Ewangelię Jezusa Chrystusa spisaną przez czterech Ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. 

9. Kto jest autorem Księgi Dziejów Apostolskich?
Autorem Dziejów Apostolskich jest Św. Łukasz. 

10. Wymień najważniejszych proroków Starego Testamentu?
Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i Daniel. Oprócz nich jest 12 Mniejszych proroków. 

11. Która z Ksiąg Pisma Świętego była najwcześniej przetłumaczona na język polski? 
Księga Psalmów (Psałterz) 

12. Co to jest święta Tradycja?
Tradycja święta, czyli ustne podanie jest to zbiór objawionych prawd Bożych niezapisanych w Piśmie św., które Kościół Katolicki przechowuje i do wierzenia podaje. 

13. Jakie znasz krótkie streszczenie najważniejszych prawd wiary?
Wierzę w Boga Ojca, czyli Skład Apostolski. 

14. Jaka jest najważniejsza prawda wiary?
Najważniejszą prawdą wiary jest ta, że Pan Bóg istnieje. 

15. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?
O istnieniu Pana Boga wiemy: z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie, z przekonania wszystkich ludów, z własnego sumienia, z Objawienia Bożego. 

16. Kto to jest Pan Bóg? 
Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi (To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec) 

17. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym? 
Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym tzn., że posiada wszystkie możliwe doskonałości. 

18. Kto to jest Trójca Święta?
Jednego Boga w trzech osobach Boskich, (Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty), nazywamy Trójcą Przenajświętszą. 

19. Dlaczego Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?
Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają te samą naturę, czyli te same doskonałości. 

20. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?
Pan Bóg jest: 
a. Wieczny – zawsze był, jest i będzie, 
b. Wszechmogący – wszystko może uczynić, 
c. Niezmienny – zawsze jest ten sam, 
d. Najmędrszy – wszystko, co robi jest mądre i dobre, 
e. Święty – złego nie chce, grzechem się brzydzi, 
f. Najsprawiedliwszy – za dobre wynagradza, za złe karze 
g. Najmiłosierniejszy – pragnie zbawienia wszystkich ludzi. 

21. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?
Pana Boga nazywamy stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat. 

22. Dlaczego Pan Bóg stworzył cały świat?
Dla chwały swojej, dla dobra i szczęścia stworzeń. 

23. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?
Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą. 

24. Kto to są aniołowie?
Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami. 

25. Kto to jest człowiek? 
Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej. 

26.Co człowiek ma dzięki duszy nieśmiertelnej?
Człowiek dzięki duszy nieśmiertelnej ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz ma wolną wolę, dzięki której może wybierać między dobrem, a złem 

27. W jakim celu Pan Bóg stworzył człowieka?
Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne. 

28. Jakimi byli pierwsi ludzie, gdy ich Pan Bóg stworzył?
Pierwsi ludzie byli dziećmi Bożymi, dobrymi i szczęśliwymi. 

29. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?
Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym. 

30. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?
Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą. 

31. Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście?
Pan Bóg umiłował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że prześle im Zbawiciela. 

32. Co to są proroctwa mesjańskie?
Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o przyszłym zbawicielu. 

33. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?
Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus. 

34. Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. 

35. Co znaczy imię Jezus Chrystus?
Jezus – Zbawiciel; Chrystus – Mesjasz, Pomazaniec Pański. 

36. Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Pana Jezusa?
Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec, Matką – Najświętsza Maryja Panna, Opiekunem – św. Józef 

37. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?
1. Powiedział o tym Bóg Ojciec 
2. Zaświadczyli Apostołowie 
3. Wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus 
4. Swoje wyznanie potwierdził sam Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstania. 

38. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

O tym, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem mówią nam: 
1. Ewangelia św. (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, zmęczenie, pragnienie, cierpiał i umarł) 
2. Historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz) 

39. Gdzie i kiedy narodził się Pan Jezus?
Pan Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i króla żydowskiego Heroda. 

40.Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 40-go dnia po narodzeniu, pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu, ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda. Pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia. Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela, 3 lata publicznej działalności. Powołanie12-tu Apostołów. Ustanowienie Kościoła Św. Wybór św. Piotra na swojego następcę. Śmierć na krzyżu w Wielki Piątek o godz. 15. Zmartwychwstanie 3-go dnia po śmierci w Wielką Niedzielę. Wniebowstąpienie 40-go dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej. 

41. Wymień kilka cudów Pana Jezusa.
1. Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej, 
2. Rozmnożenie chleba, 
3. Uzdrowienie paralityka, 
4. Wskrzeszenie Łazarza, 
5. Zmartwychwstanie. 

42. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?
Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości. 

43. Co to jest Kościół katolicki?
Kościół katolicki jest to: 
a) Wspólnota chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św., 
b) Lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć o Bogu i być znakiem Boga) 
c) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzi ochrzczeni połączeni z Nim życiem Bożym (łaska uświęcająca) wzajemnie odpowiedzialni za siebie. 
d) Owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża. 

44. Kto założył Kościół katolicki?
Kościół katolicki założył Pan Jezus – gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła. 

45. Kto jest głową Kościoła i komu Chrystus powierzył kierownictwo Kościołem?
Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Kierowanie Kościołem powierzył Kolegium Apostołów z Piotrem na czele i Kolegium Biskupów z Papieżem na czele. 

46. Kto jest następcą św. Piotra? 
Następcą św. Piotra jest Biskup Rzymu czyli Papież, inaczej Ojciec Święty – obecnie Benedykt XVI 

47. Co jest celem i zadaniem Kościoła?
Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie Królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności) 

48. Jakie cechy posiada Kościół?
Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski. 

49. Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?
Kościół jest jeden ponieważ: 
a) ma jednego najwyższego pasterza, 
b) głosi jedną i tę samą naukę, 
c) udziela wszędzie tych samych sakramentów świętych. 

50. Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?
Kościół jest powszechny, ponieważ: 
a) jest przeznaczony dla wszystkich ludzi, 
b) rozszerza się po całej ziemi, 
c) trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do końca świata. 

51. Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?
Kościół jest apostolski, ponieważ: 
a) uczy tego samego co apostołowie, 
b) udziela tych samych sakramentów co oni, 
c) biskupi są prawowitymi następcami apostołów. 

52. Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół Święty?
Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół Święty przez Ducha Świętego. 

53. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty jest trzecią Osobą Boską, pochodzącą od Ojca i Syna. 

54. Kiedy i gdzie Duch Święty zstąpił na Apostołów? 
Duch Święty zstąpił na Apostołów w wieczerniku w postaci ognistych języków w dzień Pięćdziesiątnicy Paschalnej – 50-tego dnia po Zmartwychwstaniu. 

55. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?
Duch Święty zstępuje na nas przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania. 

56. Co to jest Świętych obcowanie?
Świętych obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie (Kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący). 

57. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?
Matkę Najświętszą czcimy, ponieważ jest: 
a) Matką Syna Bożego – Jezusa Chrystusa, 
b) Niepokalanie Poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia), 
c) Wniebowzięta – z duszą i całym ciałem, 
d) Królową Polski. 

58. Wymień kilka ważniejszych Świat Matki Bożej.
Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 luty; 
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca; 
Królowej Polski – 3 maja; 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia 
Matki Boskiej Częstochowskiej – 26 sierpnia 
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia 

59. Co możesz powiedzieć o swoim świętym patronie, którego imię wybrałeś/łaś do Sakramentu Bierzmowania

60. Co to jest śmierć?
Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Dobra śmierć – to śmierć w łasce uświęcającej. 

61. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?
Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał – sąd ostateczny nad całą ludzkością. 

62. Co to jest czyściec?
Czyściec jest to stan kary doczesnej i po śmierci. 

63. Co to jest niebo?
Niebo to miejsce gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem. 

64. Co to jest piekło?
Piekło to stan wiecznej kary. 

65. Kto nadał ludziom 10 przykazań Bożych?
Dziesięć Przykazań Bożych nadał ludziom Pan Bóg przez Mojżesz, a Pan Jezus w Nowym Testamencie te przykazania potwierdził. Mojżesz był to wódz narodu żydowskiego i pośredniczył między Bogiem, a ludźmi swego narodu. 

66. Co to jest sumienie?
Sumienie jest to pewna zdolność wewnętrzna (głos duszy), która pozwala nam odróżnić dobre czyny od złych, pobudza nas do pełnienia dobra, a powstrzymuje od czynienia zła i jest naszym sędzią. 

67. Obowiązki człowieka względem sumienia.
Człowiek powinien słuchać głosu swojego sumienia i urabiać je tak, żeby ono prawidłowo oceniało dobro i zło oraz skłaniało go do czynienia dobra i unikania zła. 

68.Kiedy człowiek popełnia grzech?
Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne. 

69. Czym jest grzech?
Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być śmiertelny i powszedni. 

70. Na czym polega grzech śmiertelny?
Grzech śmiertelny polega na świadomym i dobrowolnym odrzucaniu Boga, Jego prawa (przykazania Boże i kościelne) oraz ofiarowanej mu miłości. 

71. Na czym polega grzech powszedni?
Grzech powszedni polega na przekroczeniu prawa Bożego w rzeczach mniej ważnych. 

72. Jakie nieszczęście sprowadza na człowieka grzech?
Grzech śmiertelny powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło); grzech powszedni nie powoduje utraty łaski uświęcającej lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia. 

73. Jakie są źródła grzechu?
Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie czyli to, co się sprzeciwia Panu Bogu. 

74. Co to są grzechy cudze? 
Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu w popełnianiu grzechu. 

75. Co to jest nałóg?
Nałóg to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów. 

76. Co to jest cnota?
Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków. 

77. Co to są cnoty Boskie?
Cnoty Boskie są to cnoty, które odnoszą się do Boga (udoskonalają naszą więź z Bogiem) 

78. Co Bóg nakazuje w pierwszym przykazaniu?
Wierzyć Panu Bogu, zaufać Panu Bogu, miłować Pana Boga, czcić Pana Boga. 

79. Co znaczy wierzyć Panu Bogu?
Wierzyć Panu Bogu to znaczy: uznawać za prawdę to co Bóg objawił i czego nas naucza przez Kościół święty. 

80. Jaka powinna być nasza wiara?
Nasza wiara powinna być: powszechna, mocna, stała, żywa. 

81. Co znaczy ufać Bogu?
Ufać Bogu to znaczy spodziewać się z całą pewnością, że Pan Bóg odpuści nam grzechy i da łaski potrzebne do zbawienia. 

82. Co to znaczy miłować Pana Boga?
Miłować Pana Boga to znaczy cenić Go ponad wszystko o świecie i chętnie spełniać Jego wolę. Najważniejszą oznaką miłości Boga jest miłość bliźnich. 

83. Co to znaczy czcić Pana Boga?
Czcić Pana Boga to znaczy całym swoim postępowaniem, a szczególnie modlitwą okazywać, że Pan Bóg jest moim największym Panem. 

84. Co to jest modlitwa? 
Modlitwa to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być: ustna, myślowa, indywidualna lub liturgiczna. 

85. W jakim celu winniśmy się modlić?
W tym celu winniśmy się modlić, aby Pana Boga uwielbiać, aby Mu dziękować, aby Go przepraszać, aby Go prosić. 

86. Co to jest modlitwa Pańska i jak się dzieli? 
Modlitwa Pańska jest to modlitwa „Ojcze Nasz”, której nauczył nas Jezus. Dzieli się na: wstęp i 7 próśb. Trzy pierwsze prośby odnoszą się do chwały Pana Boga, a cztery dalsze do naszych potrzeb. 

87. Co to jest pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli?
Jest to modlitwa „Zdrowaś Maryjo”. Dzieli się na słowa Archanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa Kościoła Świętego. 

88. Wymień obowiązujące święta kościelne? (!!!)
Nowy Rok, Trzech Króli, Wniebowstąpienie Pańskie, Boże Ciało, Niepokalane Poczęcie NMP, Wniebowzięcie NMP, św. Piotra i Pawła, Wszystkich Świętych. 

89. W jakim celu Kościół nakazuje post?
Abyśmy pokutowali za grzechy, wyrabiali sobie silną wolę. 

90. Jakie znasz rodzaje postów?
Post zwykły: co do jakości (od mięsa) 
Post ścisły: Co do jakości i co do ilości (trzy razy dziennie) w tym jeden raz do sytości. 

91. Co to jest łaska Boża?
Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia. 

92. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?
Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Otrzymujemy je tylko przez Niego. 

93. Jakie są rodzaje łaski Bożej?
Rozróżniamy: łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową. 

94. Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi (jest to życie Boże w nas). 

95. Co to jest łaska uczynkowa?
Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia. 

96. Co to jest Sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem). 

97. Które Sakramenty przyjmujemy raz w życiu?
Raz w życiu można przyjąć: chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa. 

98. Co to jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy Sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże,, czyni członkami Kościoła. (Pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych Sakramentów, najpotrzebniejszy, bo bez niego trudno można się zbawić. Zobowiązuje nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary.) 

99. Kto może udzielić chrztu św.?
Chrztu św. może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek. 

100. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?
1. obudzić intencję, że chce się chrzcić, 
2. polać czoło dziecka wodą święconą, lub zwyczajną, 
3. wypowiedzieć równocześnie słowa ”NN- ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. 

101. Co to jest Bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. 

102. Jakie znasz inne nazwy Bierzmowania?
Innymi nazwami są: 
1. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem. 
2. Sakrament Ducha Świętego, bo On w tym Sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami. 

103. Cel Bierzmowania?
Celem Bierzmowania jest umocnienie nas w wierze. 

104. Ile razy można przyjąć Sakrament Bierzmowania?
Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego. 

105. Jaki jest związek między Chrztem a Bierzmowaniem?
Przez Chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie Słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata), przez Sakrament Bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w posłannictwo (praca dla Kościoła) i otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej. 

106. Jakich łask udziela Bierzmowanie?
1. pomnaża łaskę uświęcają, 
2. wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego, 
3. daje 7 darów Ducha Świętego, 
4. daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli. 

107. Co to znaczy bronić swojej wiary?
Bronić swojej wiary to znaczy: 
1. umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty, 
2. być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć. 
3. nie dawać złym życiem powodów do ataków na wiarę. 

108. Co to znaczy żyć według wiary?
Żyć według wiary tzn.: 
1. zachować na co dzień wszystkie przykazania, 
2. spełniać solidnie wszystkie swoje obowiązki, 
3. żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św. 

109. Przez co mamy pogłębiać wiarę?
1. przez modlitwę i czynny udział we Mszy św., 
2. częstą spowiedź i Komunię 4.s., 
3. systematyczną katechizację aż do XII klasy włącznie do końca życia., 
4. przez czytanie Pisma św. i książek katolickich, 
5. przez życie na co dzień wiarą. 

110. Przez co człowiek może utracić wiarę?
Człowiek może utracić wiarę przez: 
1. zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji), 
2. opuszczanie modlitwy, Mszy św. 
3. lekceważenie przykazań Bożych 

111. Jak należy się przygotować do Sakramentu Bierzmowania?
1. modlić się o Dary Ducha Świętego 
2.poznać najważniejsze prawdy wiary, 
3. wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość, 
4. wybrać sobie patrona, 
5. poprosić świadka do Bierzmowania, 
6. oczyścić duszę z grzechu. 

112. Kto udziela sakramentu Bierzmowania?
Sakramentu Bierzmowania udziela Ksiądz Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan. 

113. Jakie są najważniejsze ceremonie Sakramentu Bierzmowania?
1. włożenie rąk przez Ks. Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego, 
2. namaszczenie na czole Krzyżem Świętym i słowa: „przyjmij znamię Daru Ducha Świętego”. 

114. Co to jest Krzyżmo Św.?
Krzyżmo św. jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez Ks. Biskupa w katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje). 

115. Co to jest najświętszy Sakrament?
Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało o prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. 

116. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?
Najświętszy Sakrament Pan Jezus ustanowił w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: „bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje – to jest bowiem kielich Krwi mojej”. 

117. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?
Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, aby: 
1. za nas się ofiarować we Mszy św. 
2. w Komunii św. być naszym pokarmem, 
3. aby stale przebywać wśród nas. 

118. Komu Pan Jezus dał władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew Swoją?
Słowami: „To czyńcie na moją pamiątkę” – dał nam Pan Jezus władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew Swoją Apostołom, a przez nich Biskupom i Kapłanom. 

119. Co to jest Msza św.?
Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swojemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa). 

120. Z jakich części składa się Msza św.?
Msza św. składa się z Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystii. Liturgia Eucharystii obejmuje: 1. przygotowanie darów ofiarnych, 2. dokonanie Ofiary (przeistoczenie), 3. ucztę ofiarną (Komunię św.), 4. dziękczynienie. 

121. Co to jest Komunia św.?
Komunia św. jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. 

122. Kiedy możemy często przyjmować Komunię św.?
Komunię św. możemy często przyjmować gdy: 
1. mamy łaskę uświęcającą, 
2. czystą intencję (chcę zjednoczenia z Panem Jezusem), 
3. zachowany post eucharystyczny 1 godzinę. 

123. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii św.?
1. pomnaża łaskę uświęcającą, 
2. gładzi grzechy lekkie, 
3. pomaga walczyć z grzechem i jest zadatkiem zmartwychwstania. 

124. Co należy uczynić po Komunii św.?
Należy powitać Pana Jezusa, podziękować Mu za przybycie, oddać Mu serce i przedstawić swoje prośby. 

125. Co to jest Sakrament Pokuty?
Sakrament Pokuty, czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po chrzcie św. popełnione i daje nam pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem. 

126. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Sakrament Pokuty?
Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty w dniu swego zmartwychwstania mówiąc do Apostołów: „Weźmijcie Ducha św., którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane”. 

127. Komu przekazał Pan Jezus władzę odpuszczania grzechów? 
Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, biskupom i kapłanom. 

128. Co to jest rachunek sumienia?
Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej spowiedzi. 

129. Co to jest żal za grzechy?
Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu, ze obraziliśmy dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie. 

130. Co to jest mocne postanowienie poprawy?
Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów. 

131. Co to jest spowiedź?
Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie. 

132. Co to jest zadośćuczynienie?
Zadość uczynienie jest to odprawianie pokuty zadanej przez kapłana. 

133. Kiedy żal za grzechy jest doskonały, a kiedy mniej doskonały?
Doskonały żal za grzechy, jest wtedy kiedy żałujemy z miłości do Boga. On gładzi grzechy, gdy człowiek pragnie spowiedzi, a nie ma do niej okazji. Żale mniej doskonały płynie z obawy przed karą Bożą. 

134. Co to jest odpust?
Odpust jest ot częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone. 

135. Co to jest Namaszczenie Chorych?
Namaszczenie chorych jest to Sakrament, w którym Pan Jezus umacnia człowieka ciężko chorego, odpuszcza mu grzechy, jeśli je ma, daruje mu siłę przeciw pokusom, ulgę w cierpieniu, a niekiedy zdrowie ciała. 

136.Kiedy należy przyjąć Sakrament Namaszczenia?
Sakrament Namaszczenia Chorych należy przyjąć, gdy człowiek ciężko choruje, w podeszłym wieku, albo w niebezpieczeństwie życia. 

137. Co należy przygotować w domu chorego, gdy kapłan przychodzi udzielić Sakramentu Namaszczenia Chorych?
Należy przygotować: stół nakryty białym obrusem. Na stole postawić krzyż, dwie świece chleb, sól, watę, szklankę wody i wodę święconą. 

138. Co to jest Kapłaństwo?
Kapłaństwo to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów św. oraz łaskę do godnego ich wykonywania. 

139. Co rozumiemy przez powszechne kapłaństwo wiernych?
Powszechne kapłaństwo wiernych polega na tym, że każdy wierny na mocy sakramentu chrztu uczestniczy w pewnym stopniu w mesjańskim posłannictwie Jezusa Chrystusa (funkcja prorocza, kapłańska i królewska). 

140. Co to są sakramentalia?
Sakramentalia są poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół św. dla dobra duszy i ciała. 

141. Kto jako pierwszy polak został wybrany papieżem i kiedy?
Biskup Krakowski Kardynał Karol Wojtyła, jako pierwszy Polak został wybrany papieżem dnia 16 października 1978r. Obrał imię Jan Paweł II.